6 Dilde Haseki PDF olarak yayınlandı

HASEKİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

(216) 483 09 07
6 Dilde Haseki PDF olarak yayınlandı

6 Dilde Haseki PDF olarak indirmek için lütfen tıklayınız

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Eğitim, bireyleri zihnen ve kalben geliştirerek top­lum tarafından kabul gören düşünceyi ve değerleri geleceğe taşıyabilecek bir duruma getirmektir. Başka bir ifadeyle eğitim, toplumun geleceğini garanti altına almak için bir bütün olarak toplumu muktezây-i hâle göre eğitmek ve kaliteli nesillerin yetişmesi için neler yapılması gerektiği hususunda plan ve projeler geliş­tirmektir. Dolayısıyla eğitim, bireyle toplum arasında nitelikli bir bağ kurarak insan fıtratına uygun ilke ve değerlerle şahsiyet sahibi bireylerin ve erdemli bir top­lumun oluşmasına katkıda bulunmaktır.

İnsanları eğitmek için nazil olan Kur’ân’ın temel amacı, insanın Allah ile iletişimini sağlayarak erdemli birey ve toplumu inşa etmek, insanın kendini güvende hissettiği bir toplum oluşturmaktır. Tarihte bu misyo­nu üstlenen peygamberler insanlar arasından seçilmiş model şahsiyetlerdir. Onlar, tevhit eksenli hak, adalet ve dürüstlük gibi ahlaki ve insani değerleri esas alarak örnek olmuşlar, her zaman hakkın ve haklının yanında yer alarak haksızlığa karşı çıkmışlardır.

 

Dolayısıyla İslami eğitim anlayışının karakteristik özelliği, sürekli kendini geliştiren ve doğruları elde et­mek için zihinsel çaba harcayan bir anlayış olmasıdır. Kur’ân’ın ilk uygulayıcısı olan Hz. Peygamberin (sav) mescit merkezli eğitim yöntemine bakıldığında mu­hatap kitleye değer vererek onları hanif anlayışıyla eğittiği görülmektedir. Yani o, Allah’a kulluğu esas alan, akli muhakemesi ve iradesi sağlam olan bir nesil yetiştirmiş, doğru bilgiye ulaşmanın yollarını onlara öğretmiştir.

Eğitimin bir amacı da doğru bilgiye ulaşmaktır. Ancak sahih bir bilgiye ula­şabilmek için, klasik eserleri tanımak (keşfü’l-kadîm), klasik eserleri anla­mak (fehmü’l-kadîm), klasik eserleri değerlendirmek (nakdü’l-kadîm), gün­cel hayatı bilmek (fehmü’l-cedîd) ve dini bilgiyi güncellemek (vaslü’l-kadîm bi’l-cedîd) gibi beş aşamalı okumalar yapmak gerekmektedir. Keşfü’l-kadîm, tarihsel süreçte Kur’an ve Sünnet etrafında oluşan tefsir, fıkıh, kelam, hadis şerhleri, tasavvuf ve siyaset gibi alanlarla ilgili Müslümanların ilmî birikimini tespit etmekten ibarettir. Fehmü’l-kadîm, söz konusu birikimi anlayabilecek ilmî bir altyapı oluşturarak temel eserleri anlama gayretidir. Nakdü’l-kadîm, geçmiş ilmî birikimi takdis değil, takdir ederek eleştirel bir bakış açısıyla yeniden değerlendirmektir. Fehmü’l-cedîd, günümüz dünyasının toplumsal yapısını, kurumlarını, düşünce yapısını, dilini ve kavramlarını anlamak için yeterli okumalar yapmaktır. Vaslü’l-kadîm bi’l-cedîd, geçmiş ilmî birikimden istifade ederek islami değerleri toplumun anlayabileceği bir dil ile topluma sunmak ve çağdaş problemleri bu çerçevede çözmektir.

Eğitim yoluyla doğru bilgiye ulaşmak için geçmiş birikimi ve günümüzü anlamaya çalışırken insanın saygınlığını ve fıtratını, toplum ve coğrafyanın insan üzerindeki etkilerini, dürüstlük ve adalet gibi unsurları da dikkate al­mak gerekmektedir. En önemlisi ise insanın eğitim yoluyla görünüşten ziyade düşünce ve kalp dünyasının ahlâkî ve insanî değerlerle şekillenmesi gerek­tiğini bilmesidir.

 

Dr. Adil BOR

Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

6 Dilde Haseki PDF olarak indirmek için lütfen tıklayınız

 
Henüz yorum yazılmadı

Yorum Yaz

Sizde yorum yazın...
Adınız
E-posta
Yorum