Murat SEFİLOĞLU

HASEKİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

18 / 03 / 1966 yılında Erzurum merkezde dünyaya geldi. Tüm tahsil hayatı Erzurumda geçti. 1979 yılında Palandöken İlkokulundan, 1986 yılında İmam- Hatip Lisesinden, 1995 yılında da  Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

1979 – 1986 yılları arasında Erzurum Taş Camii İmam Hatibi Ali Küçük Hoca Efendi’den Sarf, Nahiv, Tefsir ve Fıkıh dersleri okudu.

1983 yılında İmam Hatip Lisesine bir yıl ara vererek 9 ayda hıfzını ikmal etti. Pekiyi derece ile diploma aldı.

Lise mezuniyeti akabinde 11 / 11 / 1986 yılında Erzurum merkeze bağlı Çiftekardeşler Camiinde Müezzin Kayyım olarak göreve başladı. 1991 – 1996 yılları arasında aynı vazife ile yine merkeze bağlı Taş Camiinde; sonrasında 96 – 98 yıllarında İmam Hatip olarak merkez Narmanlı Camiinde görevine devam etti. 1998 – 2001 yılları arasında 7. Dönem  Haseki Eğitim Merkezi Aşere - Takrib - Tayyibe Bölümü Kursiyerliğinde bulundu. Mezuniyeti akabinde de Kıraat Bölümü Öğretmeni olarak atandı. 2007 – 2009 yılları arasında Fatih Müftülüğüne bağlı Şehzade Camii İmam Hatipliğinde bulundu. 2009 yılından itibaren tekrar eğitim merkezindeki  görevine avdet etti. 2012 - 2017 yılları arasında Avusturya’da din görevlisi olarak vazifede bulundu. Halen Haseki Dini Yüksek İhtisas  Merkezinde Kıraat Bölümü Eğitim Görevlisi olarak görevine devam etmektedir.

Askerliğini kısa dönem olarak ( 245. Dönem Jandarma ) 1995 – 96 yılları arasında 8 ay olarak Silvan ve Karabükte yaptı.  

Görevi esnasında Erzurum Narmanlı Camii, İstanbul Kadıköy Kethüda Camii, İstanbul Fatih Hekimoğlu Ali Paşa ve Şehzade Camilerinde hatimle teravih namazları kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca tertip edilen çeşitli yarışmalarda jüri üyeliğinde bulundu. Çeşitli komisyonlarda üye ve komisyon başkanı olarak görevler aldı.

Evli olup biri kız olmak üzere 4 çocuk babasıdır.

ESERLERİ:

 • BASILMIŞ OLANLAR:
 1. Seyyid Abdulhakîm Arvâsî’nin Sevânihu’l Efkâr ve Sevamihu’l Enzâr adlı mektubatının ( Ta’lik elyazması nüshasından ) özel olarak neşri. ( 2 cilt olarak ).
 2. Seyyid Abdulhakîm Arvâsî’nin Şumûsu’l- Meâric adlı namaz üzerine bir risalesinin (Rik’a el yazması nüshasından ) özel olarak neşri.

 

 • BASIMA HAZIR OLANLAR:
 1. Kudüs Müftüsü Hafîdzâde Muhammed Sadık Efendi’nin “En-Nevâdiru’l – Fıkhiyye Fî Mezhebi’l-Eimmeti’l- Hanefiyye adlı eserinin Süleymaniye Kütüphanesinde bulunan Yahya Tevfik ( 376 varak ) ve Es’ad Efendi ( 466 varak ) nüshalarının tahkik çalışması ( 6 cilt halinde )
 2. Saçaklızade Muhammed Mar’aşî’nin Cuhdu’l – Mukill ( Konya tab’ası– 1288 h ) ve bu eser üzerine yazmış olduğu Beyânu Cuhdi’l- Mukill ( Konya tab’ası 1289 h. 1872 m ) adlı eserlerinin ( birlikte basıma uygun olacak şekilde ) sekizer farklı yazma nüshalarıyla birlikte karşılaştırarak tahkik çalışması.
 3. İmam Cezerî’nin Tayyibetu’n-Neşr Fi’l-Kıraâti’l-Aşr adlı eserinin İbnü’n-Nâzım Şerhinin ( daha rahat anlaşılabilmesi için ve ders kitabı olacak şekilde ) renkli olarak ve ilaveli yeni bir dizgisi.
 4. Abdullah Efendizâde Ebu’l-Âkif Muhammed Emîn’in Umdetu’l-Hullan fî İzahi Zübdeti’l- İrfân adlı  eserinin İstanbul 1270 ve 1287 baskılarının esas alınarak yeni bir tahkikli dizgisi ( şu an bu haliyle bitmiş olup, Şatıbiyye ve Dürre Ebyâtı ilave olunacaktır )

 

 

 

 • ÜZERİNDE ÇALIŞILAN ESERLER:
 1. Oflu Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Efendinin İmam Cezerî’nin yukarda ismi geçen eseri üzerine yapmış olduğu “Tayyibenin Elfaz ve Ma’nâsı” adlı eserinin el yazması nüshasının tahkik çalışması. ( usul kısmı tamamlanmış vaziyete).
 2. Şihâbuddîn Ahmed bin Muhammed el – Bennâ’nın İthafu Fudalâi’l- Beşer Fil Kıraâti’l- Erbaa Aşer adlı kitabının İstanbul Matbaa-i Amire 1285, Mısır 1317 ve 1359 baskılarının karşılaştırılarak tahkikli bir çalışması ( bu haliyle bitmiş olup aslının hangi kütüphanede olduğunu bilmediğim fakat bende resim formatında mevcut olan Ta’lik yazılı bir el yazma nüshasıyla da karşılaştırılacak ve üzerine Tayyibe Ebyâtı ilave olunacaktır )
 3. Seyyid Abdulhakîm Arvâsî’nin cami dersleri ve hususi sohbetlerinden; muhibbânından merhum Rıfkı Bey tarafından iktibas olunan notların neşri çalışması ( 207 varak ).  

D-   TASLAK ÇALIŞMA

 1. İsmi  “El- Cevâhiru’l Mültekita fîmâ Zahare min Şürûhi’ş- Şatıbiyye ve’d- Dürre ve’t- Tayyibe” olarak düşünülen; bu üç eserin ebyâtının muhtasar ve ders kitabı olarak çabuk okunup anlaşılabilecek bir şerh çalışması.

 

Cep Tel : 0 505 394 79 99

E-posta : mursefil@hotmail.com